รายวิชาเรียนร่วม

ชุดวิชา/หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรม

 
712-100 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java หรือภาษา Python เรียนรู้โครงสร้าง อัลกอริทึม และการแก้ปัญหา...
date_range เรียนทุกวัน10

จำนวนที่รับ : 10 คน

912-100 การเขียนแบบเพื่องานอุตสาหกรรม

เขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์ CAD/CAM เพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นชิ้นงานในอุตสาหกรรมต่อไป...
date_range เรียนทุกวัน10

จำนวนที่รับ : 10 คน

712-120 โครงสร้างข้อมูล

เรียนรู้เรื่อง Stack, Queue, ลิงก์ลิสต์และการเก็บข้อมูลประเภทอื่นๆ เพื่อใช้ต่อยอดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป
date_range เรียนทุกวัน10

จำนวนที่รับ : 10 คน

 

 
Loading..

Loading...

N/A บาท

ไวรัส COVID-19

ขอเลื่อนการลงทะเบียนเนื่องจากไวรัสโควิด 19 ผู้สมัครยังสามารถเข้าดูหลักสูตรต่างๆได้ตามปกติ

คณะวิทยาศาสตร์เปิดหลักสูตรใหม่

คณะวิทยาศาสตร์เปิดหลักสูตรใหม่จำนวน 3 หลักสูตร สามารถตรวจดูได้ ที่นี่

การลงทะเบียนเรียน

(ข้อความทดสอบ) SU Lifelong เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยลงทะเบียนและสมัครเรียนได้ทันทีจากเว็บไซต์     แนวคิดของ SU4Life คือการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตนสามารถเข้าศึกษารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรที่ให้ปริญญาผ่านการสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตลอดชีพ โดยสามารถเลือกเรียนได้ทุกรายวิชา ทุกระดับ และทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดเพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความพิการ ศาสนา หรือเชื้อชาติ เพื่อความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา